Thumb

12Oct, 2023

Teladan Ngundhuh Piwulangan Mpu Tantular Kagem Projek P5 Bhinneka Tunggal Ika

SMA Negeri 1 Teladan sukses ngundhuh piwulangan Mpu Tantular ingkang nggelar pameran projek P5 tema Bhinneka Tunggal Ika ingkang saestu gumebyar ngremenaken inspiratif kangge mbentuk greged pelajar Pancasila. 

Panen asiling proyek kagelar nalika dinten Kemis, 12 Oktober 2023 ing SMAN 1 Yogyakarta. Kanthi bingah bombong nggelar pameran Projek P5. Setunggaling acara ingkang nggelar mapinten-pinten asil karya projek siswa-siswa kelas X Fase E. Pameran irah-irahan ” ngundhuh piwulangan Mpu Tantular, ”saking tembung ”Mpu” inggih punika akronim saking memayu paraning urub. Tembung memayu mengku werdi ndamel sae, becik, endah mupangati. Tembung paraning mengku werdi ancasing tujuwan. Tembung urub mengku werdi gesang. Tembung memayu paraning urub nedahaken sadaya tumindak saged ndamel tuwuhing kesaenan mupangat dhateng sesami.Lajeng tegesipun  ”Tantular” nedahaken tanpa tutur langsur lebur. Mila bilih saged kawawas jumbuh kaliyan tembung”Mpu Tantular.” Dudutannipun”Mpu Tantular” medhar bilih sadaya manungsa kedah mbudidaya supados mupangati tumraping gesang utaminipun babagan seni, budaya, adat istiadat, tradisi lan sapiturutipun.

Selaras harmonis, saiyeg saeka kapti, labuh labet tanpa wontenipun regejegan lajeng misah-misah mboten rukun. Tegesipun "Mpu Tantular" gayut konsep raket, endah, rukun, saha ayem tentrem ingkang asring kawastanan budaya lan adat istiadat wonten laladan trep tema projek ingkang kagarap inggih unika Bhinneka Tunggal Ika.

Acara puniki bentuk apresiasi saha pangalembana upaya asiling nyambut damel siswa mujudaken setunggaling karya, kreativitas saha inovatif satemah mijil karya pisungsung saking para siswa kagem Guru, Tiyang Sepuh, ugi kakepyakaken dipunbikak peresmian dening Kepala Balai Dikmen kitha Yogyakarta. Acara dipunwiwiti wedharing pangandikan saking Kepala Baldik, ingkang ngendikakaken wigatosipun proyek P5 dados wujud nyata pendidikan karakter, kepemimpinan, saha tanggel jawab sosial. Panjenengannipun ugi ngendikakaken peran wigatos kerja sama siswa nalika sengkut gumregut gotong-royong nggelar sadaya unsur pameran projek P5.Tuwuh raos bombong peserta didik saged ngaturaken pisungsung tema titikan agul-agul pethingan ingkang wonten ing Propinsi ing Indonesia.Saged nambah pengalaman, wawasan, keterampilan, jiwa Pancasila, ngraketaken pirukunan,raos handarbeni,hangayomi,hangrukebi tresna dhateng bumi Pertiwi Indonesia. (Triwik)